Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsme vyhotovili s cílem seznámit Vás s tím, jak shromažďujeme, zpracováváme, používáme a chráníme osobní údaje. Při zabezpečení ochrany soukromí a osobních údajů postupujeme výhradně v souladu s platnou legislativou, tj. s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti sezpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) a dalšími právními předpisy tuto oblast upravující.

 1. Kdo je správcem osobních údajů a jaké jsou kategorie subjektů osobních údaj, jejichž osobní údaje zpracováváme? 

Správce osobních údajů:

 1. Společnost: MARSTON-CZ s.r.o., IČ: 26226642, sídlem: Hvězdárenská 860/2, Žabovřesky, 616 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 38273 (dále jen „Správce“).

Kategorie subjektů údajů:

 • odběratelé a dodavatelé Správce v rámci obchodních vztahů 
 • zaměstnanci Správce,

• dodavatelé služeb a osoby činné pro Správce na základě jiného smluvního vztahu,

 1. Jaké osobní údaje o subjektech údajů zpracováváme?

Identifikační údaje – osobní údaje, které slouží k jednoznačné identifikaci subjektu údajů, tj. jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, podpis; u dodavatele či odběratele – fyzické osoby podnikatele též daňové identifikační číslo, IČO. 

Kontaktní údaje – osobní údaje, které umožňují kontakt se subjektem údajů v rámci plnění smluvních povinností (kontaktní adresa, emailová adresa, číslo telefonu, popř. platební údaje – číslo bankovního účtu).

Osobní údaje o zdravotním stavu subjektů údajů jsou zpracovávány v omezené míře, tak jak je k tomuto zpracovávání Správce povinen dle platných právních předpisů – především v rámci zpracovávání osobních údajů zaměstnanců (invalidní důchod, pracovní úrazy, zdravotní způsobilost k práci). Dále v oblasti plnění pracovně právních povinností můžeme zpracovávat další osobní údaje zaměstnanců (jako je konfekční velikost aj.) 

Kamerový záznam – na ochranu svých oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení (zamezení protiprávního jednání, prevence krádeží a ochrana svého majetku) monitorujeme kamerovým systémem vybrané prostory svého výrobního areálu, včetně vybraných pracovišť. Zaměstnanci byli o existenci kamerových systémů informováni a zpracování kamerových záznamů se dále řídí vnitřním předpisem Správce, kde je blíže popsáno zpracování tohoto druhu osobních údajů.

Na ochranu svých oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení dále zpracováváme osobní údaje o pohybu zaměstnanců na pracovištích v rámci výrobního areálu a to za účelem zamezení protiprávního jednání, prevence krádeží, ochrany majetku a plnění pracovně právních povinností ze strany zaměstnanců. Toto zpracování osobních údajů se dále řídí vnitřním předpisem Správce, kde je blíže popsáno zpracování tohoto druhu osobních údajů.

V rámci plnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení vůči státní a jiným orgánům (zejména soudům, exekutorům, zdravotním pojišťovnám, ČSSZ) můžeme zpracovávat další osobní údaje, například rodná čísla, rozsudky v civilních věcech, exekuční příkazy aj.

3. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme přímo od subjektu údajů, a to v rámci obchodních či pracovněprávních vztahů. Dále osobní údaje získáváme od třetích subjektů, především v rámci plnění právních povinností vůči soudům, exekutorům či policii, případně od třetích osob v souladu s Nařízením a to především z veřejných zdrojů při respektování účelu zpracování osobních údajů. Dále získáváme osobní údaje v rámci provozování kamerového systému, jehož provozování se řídí vnitřním předpisem Správce, kde je blíže popsáno provozování tohoto kamerového systému v našem výrobním areálu.

4. Jakým způsobem a po jakou dobu osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje zpracováváme jak automatizovaně a to v elektronických informačních systémech, tak i v listinné podobě. Při zpracování osobních údajů však nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování (tedy bez ingerence člověka), včetně profilování. Osobní údaje jsou po celou dobu chráněny před neoprávněným zásahem, ztrátou, zničením či jejich zneužitím. Všechny osoby, které přicházejí s údaji do kontaktu, jsou vázány povinností mlčenlivosti, zejména naši zaměstnanci a zpracovatelé. 

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu, tj. po dobu existence možných nároků vyplývajících z uzavřené smlouvy (zákonné promlčecí doby) a dále po dobu, kterou jsme povinni je uchovávat podle obecně závazných právních předpisů (např. povinnosti při vedení účetnictví). Osobní údaje z kamerového systému, stejně tak osobní údaje v rámci monitoringu pohybu na pracovištích jsou uchovávány pouze po nezbytnou dobu, která se řídí našimi vnitřními předpisy.

5. Na základě jakého právního titulu a za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?

V rámci jednání o uzavření smlouvy nebo pro plnění smlouvy s daným subjektem údajů (zaměstnanci, dodavatelé, odběratelé) jsou osobní údaje zpracovávány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, tedy za účelem plnění této smlouvy. Tyto osobní údaje mohou být po ukončení účinností těchto smluvních vztahů dále zpracovávány za účelem ochrany našich oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, zejména vymáhání našich pohledávek a to po dobu běhu promlčecích lhůt k těmto smlouvám se vážícím.

Na základě ochrany našich oprávněných zájmů dle čl. čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení (viz výše) dále zpracováváme osobní údaje v rámci kamerového systému a osobní údaje o pohybu zaměstnanců na pracovištích.

Subjekt údajů má v případě zpracování osobních údajů za účelem našich oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení právo vznést vůči nám námitku dle čl. 21 Nařízení. V případě vznesení této Námitky osobní údaje dále nezpracováváme, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Osobní údaje jsou zpracovávány z naší strany také za účelem plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1, písm. c) Nařízení, např. ke státním orgánům (např. správcům daně pro výkon správy daní, soudům, exekutorům, notářům) a pro plnění zákonných povinností vyplývajících ze zvláštních předpisů.

6.  Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu

Výše uvedené nebrání tomu, abychom některé osobní údaje zpracovávali na základě výslovného souhlasu subjektu údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Pokud budeme zpracovávat osobní údaje na základě výslovného souhlasu subjektu údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, má subjekt údajů právo tento svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Souhlas lze odvolat způsobem, kterým byl udělen, popřípadě osobně či písemně na adrese MARSTON-CZ s.r.o., Jahodová 533/56, Brno 620 00, prostřednictvím emailové adresy haluzova@marston.cz, či telefonicky na čísle: 774 400 008

Ode dne, kdy je nám odvolání souhlasu oznámeno, můžeme zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, v jakém nám svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění svých právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků, jak jsou popsány výše.

7.  Jaká má subjekt údajů zákonná práva při zpracování osobních údajů?

Právo na přístup k osobním údajům:

Subjekt údajů má právo získat od Správce potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení.

Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: 

Subjekt údajů má právo (v případech stanovených Nařízením) požádat Správce o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů ze strany Správce.

Právo vznést námitku: 

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést u Správce námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů Správce nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou být zejména případy ochrany práv a právních nároků Správce.

Právo na přenositelnost údajů: 

Subjekt údajů má (za podmínek stanovených v Nařízení) právo získat své osobní údaje od Správce a předat je jinému správci osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: 

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení. Tímto dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jestliže je právo zpracovávat osobní údaje založeno na udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů, může tento souhlas subjekt údajů kdykoliv odvolat; jedná se např. o marketingový souhlas či jakékoliv zpracování osobních údajů o zdravotním stavu zákazníků. Odvoláním tohoto souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. 

K realizaci všech svých práv můžete využít kontaktníúdaje uvedené níže v bodě 8 těchto Zásad. Bez zbytečného odkladu informujeme subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti a o přijatých opatřeních (Nařízení nám k tomu dává lhůtu 1 měsíce od obdržení žádosti). Bližší popis jednotlivých práv subjektů je volně dostupný na našich webových stránkách www.marston.cz

8. Kde může uplatnit subjekt údajů svá práva či případné námitky ke zpracování osobních údajů?

Uplatnit případné námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas či změnit jeho rozsah, či uplatnit jakékoliv své právo může subjekt údajů realizovat některým z těchto způsobů:

 1. Osobně na adrese: Jahodová 533/ 56, Brno 620 00
 1. prostřednictvím bezplatné informační linky: 774 400 008
 1. e-mailovou zprávou na: haluzova@marston.cz
 1. Komu poskytujeme osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme sami prostřednictvím našich zaměstnanců nebo námi pověřených zpracovatelů na základě příslušné smlouvy v souladu s čl. 28 Nařízení. Ve všech případech však dbáme na to, aby byly zachovány všechny povinnosti, které nám jako správci a našim zpracovatelům vyplývají z platné legislativy a při předání dbáme, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti předaných osobních údajů nebo k jejich zneužití.

Zpracovateli / příjemci osobních údajů jsou zejména:

 1. státní orgány a další instituce v rámci zákonných povinností, zejména orgány státní správy,soudy, správce daně aj.
 2. poskytovatelé služeb (společnost FINUM s.r.o. – externí účetní firma, Petr Pavlát – kamerový systém, společnost AUTOCONT CZ s.r.o. – IT služby, SPWeb- úprava webových stránek)
 3. s Vaším předchozím souhlasem nebo na Váš příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty dalším subjektům;
 1. Kdy předáváme osobní údaje do třetích zemí?

Osobní údaje námi zpracovávané nejsou předávány do třetích zemí či jakékoliv mezinárodní organizaci.

11. Provádíme automatizované rozhodování a profilování osobních údajů?

Při zpracování osobních údajů nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování (tedy bez ingerence člověka), včetně profilování.

12.  Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakýchkoliv dotazů na zpracování osobních údajů se na nás můžete obracet písemně, elektronicky či telefonicky prostřednictvím níže uvedených kontaktů

 1. Co znamenají pojmy obsažené v těchto Zásadách?
 1. Osobní údaj – jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů sepovažuje za určený nebo určitelný, pokud lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat;
 2. Subjekt údajů – fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;
 1. Správce – subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování aodpovídá za něj;
 2. Zpracovatel – každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracováváosobní údaje;
 1. Příjemce – každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny;
 1. Zpracování osobních údajů – jakákoliv operace nebo soustavy operací, které správce nebo zpracovatelsystematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zejména se jedná o shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování, likvidace.

Tyto Zásady ochrany osobních jsou platné a účinné ke dni 25.5.2018. Aktuální platné znění těchto zásad je uveřejněno na našich webových stránkách www.marston.cz nebo v sídle společnosti.

Informace sdělované Správcem o právech Subjektů údajů a o výkonu těchto práv

dle čl. 12 Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“)

Správce:  společnost MARSTON-CZ s.r.o., IČ: 26226642, sídlem: Hvězdárenská 860/2, Žabovřesky, 616 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 38273

Seznam práv přiznaných subjektům údajů

Nařízení v rámci své kapitoly III upravuje práva, která je subjekt údajů (tedy osoba, jejíž osobní údaje jsou Správcem zpracovávány) oprávněn vůči Správci vykonat v průběhu zpracovávání jeho osobních údajů. Jedná se o tyto práva Subjektu údajů:

A) Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům

1.   Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

a) účely zpracování;

b) kategorie dotčených osobních údajů;

c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;

d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;

f) právo podat stížnost u dozorového úřadu;

g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;

h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

2.   Pokud se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, má subjekt údajů právo být informován o vhodných zárukách podle článku 46 Nařízení, které se vztahují na předání.

3.   Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.

4.   Právem získat kopii uvedenou v odstavci 3 nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

B) Právo na opravu

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

C) Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

1.   Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 Nařízení;

d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;

f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 Nařízení.

2.   Jestliže správce osobní údaje zveřejnil a je povinen je podle odstavce 1 vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.

3.   Odstavce 1 a 2 se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné:

a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace;

b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;

c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) Nařízení a čl. 9 odst. 3 Nařízení;

d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 Nařízení, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v odstavci 1 znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;

e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

D) Právo na omezení zpracování

1.   Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

2.   Pokud bylo zpracování omezeno podle odstavce 1, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

3. Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování podle odstavce 1, je správcem předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

E) Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s článkem 16 Nařízení, čl. 17 odst. 1 Nařízení a článkem 18 Nařízení, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje.

F) Právo na přenositelnost údajů

1.   Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:

a) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení; a

b) zpracování se provádí automatizovaně.

2.   Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle odstavce 1 má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

3.   Výkonem práva uvedeného v odstavci 1 tohoto článku není dotčen článek 17 Nařízení. Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

4.   Právem uvedeným v odstavci 1 nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

G) Právo vznést námitku

1.   Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

2.   Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

3.   Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

4.   Subjekt údajů je na právo uvedené v odstavcích 1 a 2 výslovně upozorněn a toto právo je uvedeno zřetelně a odděleně od jakýchkoli jiných informací, a to nejpozději v okamžiku první komunikace se subjektem údajů.

5.   V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES, může subjekt údajů uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

6.   Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 Nařízení, má subjekt údajů, z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

H) Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

1.  Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

2.   Odstavec 1 se nepoužije, pokud je rozhodnutí:

a) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů;

b) povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo

c) založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

3.  V případech uvedených v odst. 2 písm. a) a c) provede správce údajů vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, alespoň práva na lidský zásah ze strany správce, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí.

4.   Rozhodnutí uvedená v odstavci 2 se neopírají o zvláštní kategorie osobních údajů uvedené v čl. 9 odst. 1 Nařízení, pokud se neuplatní čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo g) Nařízení a nejsou zavedena vhodná opatření pro zajištění práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů.

Výkon přiznaných práv

Tato všechny shora uvedená práva může subjekt údajů vykonat vůči Správci buď osobně v úředních hodinách na adrese: MARSTON-CZ s.r.o., Jahodová 533/56, Brno 620 00, písemně na téže adrese nebo prostřednictvím emailové adresy haluzova@marston.cz, či telefonicky na číslo: 774 400 008 a Správce je povinen mu na tuto žádost odpovědět a sdělit přijatá opatření ve lhůtě 1 měsíce od obdržení této žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce je však povinen informovat subjekt údajů o jakémkoliv takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je-li to možné, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.

Pokud správce nepřijme opatření, o něž subjekt údajů požádal, informuje bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti subjekt údajů o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

Veškeré informace se poskytují a činí bezplatně. Jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce buď:

a)uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo

b)odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud má správce důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost o výkon shora uvedených práv, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů.